طب ایران نوین در زمینه عرضه محصولات پزشکی خدمات ارائه مینماید.

طب ایران نوین کارش توضیع محصولات پزشکی است. از این رو، از یک باکس یا جعبه به عنوان نماد کلی این مجموعه استفاده شده است. جعبه ای که در وجهی از آن نقشه ایران است و در سمت دیگر، نمادی از صلیب سرخ که در دنیا از آن به عنوان نمادی از پزشکی، سلامت و امداد یاد میشود.

به طور کلی این ترکیب بیانگر این است که این مجموعه درحال توضیع بسته ها و محصولات پزشکی در داخل ایران است و درحال تجهیز داروخانه ها به محصولات پزشکی است و پلی زده است بین تولیدات جهانی و مصرف داخلی، که قصد دارد تجهیزات پزشکی ایرانی را به آخرین تکنولوژی روز جهانی پیوند بدهد.

همینطور حرف T که روی جعبه نمایانگر است و استعاره ای از اولین حرف طب ایران و آرم صلیب سرخ است، جلوه خاصی به طرح بخشیده است.

کلمه “طب ایران” نیز با همان حرف T آغاز میشود.

رنگ آبی و خاکستری به این دلیل انتخاب شده اند که خاکستری نمادی از قدمت و دقت ، و رنگ آبی کمرنگ نمادی از سلامت و پزشکی ، و رنگ آبی پررنگ نمادی از صنعت می باشند و این بیانگر ادقام مفهموم پزشکی با صنعت میباشد.

استفاده از خطوط پهن و بویلد برای خوانا بودن برند روی محصولات، سربرگ ها و تبلیغات است که به راحتی قابل مشاهده باشد.

به طور کلی این لوگو دارای مضامین زیر:

پزشکی

پزشکی نوین

طب

صلیب سرخ

ایران

ایجاد پلی بین ایران و صنعت چهانی

تجهیزات پزشکی

تجهیز کردن درمانگاه ها با محصولات نوین پزشکی

صنعت

توضیع کالا

و مضامینی از این دست.

بازدید از سایر لوگوهای طراحی شده توسط دپارتمان طراحی تبلیغات نی نوا

طراحی لوگو شرکت طب ایران نوین
طراحی لوگو شرکت طب ایران نوین توسط تبلیغات نی نوا