گروه تبلیغاتی قرمز در زمینه تولید انواع تابلو های مدرن فعالیت میکند.

بازدید از سایر لوگوهای طراحی شده توسط دپارتمان طراحی تبلیغات نی نوا

طراحی لوگو گروه تبلیغاتی قرمز
طراحی لوگو گروه تبلیغاتی قرمز توسط تبلیغات نی نوا