قوانین عمومی طراحی و تولید محتوا

قوانین عمومی طراحی و تولید محتوا جهت همکاری با نی نوا به شرح زیر میباشد

آخرین ویرایش این قوانین در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۵ صورت گرفت.

همکاری با نی نوا، به منزله پذیرش این قوانین است و طرفین، شرعا و قانونا موظف به پذیرش این قوانین هستند.