Press ESC to close

مهندسی ساختمان

مهندسی ساختمان در مجموعه “نی نوا” یکی از شاخه های اصلی است. تجربه ما در این زمینه به قدمت علم مهندسی ساختمان است، زیرا “نی نوا” برای اجرای پروژه ها از مجرب ترین طراحان، مهندسان متخصص و مجریان بهره میگیرد.